தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மற்றுமொரு பகுதி!

c06b97f21d2c8f841ca27188121f3ac5 XL
c06b97f21d2c8f841ca27188121f3ac5 XL

பேலியகொடை, கங்கபட கிராம சேவகர் பிாிவின் 90ம் தோட்டம் இன்று 6 மணி முதல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இராணுவ தளபதி தொிவித்துள்ளார்.