வெளியிடப்பட்ட சுகாதார வழிமுறைகள் அடங்கிய கோவை!

1592964623 Education 2 1 1
1592964623 Education 2 1 1

பாடசாலைகளில் கொரோனா அச்சம் அதிகரிக்காமல் இருக்க சுகாதார வழிமுறைகள் அடங்கிய கோவை ஒன்று தயாரிக்கப்பட்ட கல்வி அமைச்சினால்
வெளியிடப்பட்டுள்ளது.